สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ไม่เคยแผ่ว เเจ๋วตลอด ต้องสถานประกอบการในบ้านเราเลย

มีทั้งกีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีทั้งอาศัยสถานะนายจ้าง หักเงิน ยึดเอกสาร กดดันจนทำให้ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติต้องกลายเป็น "คนผิดกฎหมาย"

Summary : สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 มีทั้งสิ้น 18 กรณี แบ่งเป็น

• สิทธิแรงงาน 5 ราย

• สิทธิสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม 4 ราย

• สิทธิด้านเอดส์ 3 ราย

• สิทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาเสพติด 1 ราย

• สิทธิด้านอื่น ๆ 5 ราย

ขณะนี้ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กำลังรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ

โทร.083 543 3608

สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211