นิตยสาร
คู่มือนิติกรชุมชน - ผู้ใช้สารเสพติด
คู่มือนิติกรชุมชน - แรงงานข้ามชาติ
รายงานผลการศึกษา สถานการณ์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ และเพศภาวะ