นิตยสาร
รายงานผลการศึกษา สถานการณ์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ และเพศภาวะ