ประชุมหารือ แนวทางการเขียนใบรับรองแพทย์ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ประชุมหารือ แนวทางการเขียนใบรับรองแพทย์ต้องไม่ละเมิดสิท … Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ทุกรูปแบบในสถานประกอบการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานล … Read more

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์