เราคือองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงกำไร ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลปฏิบัติตามหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน 3 ประการ

  • Respect เคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน
  • Protect ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
  • Fulfill ส่งเสริมเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมและบริการหลักของเรา

  1. ให้ข้อมูล/ให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย
  3. ผลักดันนโยบาย กฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  4. สื่อสารสาธารณะ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
  5. พัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติให้มีความสามารถจัดการปัญหา การตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มของตนเอง