ประชุมหารือ แนวทางการเขียนใบรับรองแพทย์ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วันนี้ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องใบรับรองแพทย์ที่ละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารB ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ และการประชุมทางไกลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นzoom

จากกรณีเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการที่โรงเรียนสอนขับรถปฏิเสธการสอนขับรถให้ผู้เชื้อเอชไอวี และกรณีผู้ติดเชื้อเอชถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี การประชุมครั้งนี้ถูกจัดเป็นการหารือเพื่อหาแนวทางในการเขียนใบรับรองแพทย์ที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ยังคงสาระสำคัญเรื่องของการรับรองภาวะสุขภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอใบรับรอง ไม่เปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็น โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อัยการสูงสุด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการเพศ ร่วมถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคม มูลนิธิสถาบันและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ หลังการประชุมหารือในครั้งนี้มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะนำผลที่ได้จากการหารือในครั้งนี้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการทบทวนรูปแบบการเขียนใบรับรองแพทย์ และแนวปฏิบัติในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดการขอให้เปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็น 

โดยในวันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการแถลงขอสรุปจากการหารือในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์