การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ทุกรูปแบบในสถานประกอบการ

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานลดการตีตราและเลือปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ทุกรูบแบบในสถานประกอบการ เนื่องในวันรณรงค์ยุติการเลือกปฏบัติ 1 มีนาคม ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมสุขโกศล กรุงเทพฯ

 ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านเอชไอวี/เอดส์ ในสถานประกอบการ โดยมีกรมสวัสการและคุ้มครองแรงงานมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบาย รวมถึงเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ กับตัวแทนจาก สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) วิสภาองค์กรนายจ้าง การประชุมครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนภาคธุรกิจ สถานประกอบการเข้าร่วมรับฟัง

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์