การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย จะช่วยผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างไร

“ที่ผ่านมารัฐไทยมักจะใช้วิธีการใช้อำนาจ ไม่ได้เชื่อในประชาชน ไม่ได้เชื่อในครอบครัว ซึ่งเราก็มีบทเรียนมากมาย ว่าการใช้อำนาจไม่ใช่หนทางแก้บัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด หรืออาชกรรมอื่นๆก็ตาม”
คุยกับคุณสมชาย หอมลออ เรื่องทิศทางของกฎหมายกฎหมายยาเสพติดทั้งไทย สากล และเล่าสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบาย
เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ ไม่ได้ให้พื้นที่ประชาชนมากนัก ภาคประชาชนจะทำอะไรได้บ้าง
มาดูหลักการสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟูคุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. … มีแนวคิดอย่างไร จะช่วยผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างไร

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์