ฐานคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights Based Approach) คืออะไร???

ฐานคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights Based Approach) คืออะไร???

 

ฐานคิดสิทธิมนุษยชน คือกรอบแนวทางมี่องค์การสหประชาชาติได้แนะนำให้ทุกภาคส่วนนำมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้บูรณาการควบคู่กับการพัฒนา อันหมายรวมถึงการออกกฎหมาย นโยบายต่างๆ ซึ่งต้องคำนึงถึงฐานคิดสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติ

ฐานคิดสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการเสริมพลังให้ประชาชนในฐานะ “ผู้ทรงสิทธิ หรือ Rights -holders” เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้สิทธิมนุษยชน เข้าถึงสิทธิ ใช้สิทธิ และเรียกร้องสิทธิของตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุนรัฐในฐานะ “ผู้ให้ความคุ้มครองสิทธิ หรือ Duty-bearers” ทำหน้าที่ในการเคารพ ปกป้อง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนให้ประชาชน โดยต้อง…

  1. สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา การมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งในรูปแบบและภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
  2. คำนึงถึงความรับผิดชอบ (Accountability) การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีกฎหมาย นโยบาย สถาบันการบริหารจัดการด้านกฎหมาย และกลไกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
  3. ตระหนักถึงการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม (Non-discrimination and equality) ฐานคิดสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมทั้งในเชิงโอกาสและผลลัพธ์ และห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะต่อกลุ่มชายขอบ/ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
  4. มุ่งเน้นการเสริมพลัง(Empowerment)ฐานคิดสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นให้ปัจเจก ชุมชน และชุมชนท้องถิ่นรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองโดยสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนในการพัฒนานโยบาย และนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิทธิของพวกเขา
  5. การมีกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิ(Legality) ฐานคิดสิทธิมนุษยชนต้องการให้เกิดการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมายและเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายภายในและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์