นิติกรชุมชนต้นแบบพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว!

โครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรเปราะบาง พัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิในระดับพื้นที่ และผลักดันให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จัดการอบรมหลักสูตรนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการเลือกปฏิบัติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต

 

สืบเนื่องจากที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มพนักงานบริการ(Sex workers) และกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง โดยเป็นการอบรม 9 วัน แบ่งเป็น 3 ครั้งๆละ 3 วัน โดยครั้งแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง ปกครอง และแรงงาน ครั้งที่สองเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact finding) การบันทึกข้อเท็จจริง การเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น และครั้งที่สามเป็นการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนยุษยชน ซึ่งเป้าหมายของการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งส่งต่อเข้ารับบริการในหน่วยงานหรือกลไกต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ในการอบรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิติกรชุมชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับใจกลไกและช่องทางในการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยได้เข้าไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน 9 หน่วยงาน ดังนี้
1.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2.ศาลปากครอง
3.ศาลอาญา
4.ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
5.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
8.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
9.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในนามของมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เปิดพื้นที่ให้เข้าไปเรียนรู้และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรนิติกรชุมชนต้นแบบรุ่นที่ 1 ทุกท่าน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมช่วยกันส่งเสริมกลไกลการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิในกลุ่มประชากรของกันและกันให้เข้มแข็งต่อไป

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์