ประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานนิติกรชุมชนต้นแบบ ในกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

วันที่21 มกราคม 2565  มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมไมดาส 3 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีตัวแทนนิติกรชุมชนต้นแบบจากกลุ่มประชากร 5 กลุ่ม และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน
 
สืบเนื่องจากที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มพนักงานบริการ(Sex workers) และกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง โดยเป็นการอบรม 9 วัน แบ่งเป็น 3 ครั้งๆละ 3 วัน โดยครั้งแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง ปกครอง และแรงงาน ครั้งที่สองเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact finding) การบันทึกข้อเท็จจริง การเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น และครั้งที่สามเป็นการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนยุษยชน ซึ่งเป้าหมายของการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งส่งต่อเข้ารับบริการในหน่วยงานหรือกลไกต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 
การประชุมพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติครั้งนี้ เพื่อให้นิติกรชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วม และหวังว่าคู่มือที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนิติกรชุมชนในการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ กลไกคุ้มครองสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนิติกรชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานในชุมชนของนิติกรชุมชนแต่ละกลุ่มประชากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์