เทปบันทึกการบรรยายหัวข้อ " รู้จักและเข้าใจ UN Treaty body"

บรรยยายโดย คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์                                                                                                                                                                                                                  อบรมนิติกรชุมชนต้นแบบ วันที่ 11 มกราคม 2565                                                                                                                                                                                                     ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์