อ่านบทความพิเศษจากไทยโพสต์ : คำถามต่อการเปิดประเทศ และข้อเสนอแนะต่อมาตรการที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

รัฐประกาศเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่อีกกลุ่มคนที่เป็นส่วนสำคัญในภาคการผลิต อยู่ตรงไหนของสมการการเปิดประเทศไทยรอบนี้ อ่านบทความพิเศษจากไทยโพสต์ “คำถามต่อการเปิดประเทศ และข้อเสนอแนะต่อมาตรการที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ”

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์