ประกาศร่วมจาก 5 องค์การวิชาชีพทางการแพทย์

เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาตัว

5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  • สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ออกประกาสร่วมเพื่อชี้แจงแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกท่ั่วไปเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและแนะนำแนวปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ครบกำหนดการรักษา เพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้อง และช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนสังคมส่วนรวม ได้กลับเข้าสู่การดํารงชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว
0001
0002

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์