เครือข่ายภาคประชาชน ยื่นหนังสือกระทรวงยุติธรรมหยุดกฎหมายละเมิดสิทธิประชาชน

 วันที่ 2 กรกฎาคม 64 ตัวแทนเครือข่ายหน่วยงานองค์ภาคประชาสังคม 38 องค์กร เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยื่นหนังสือขอคัดค้านและให้ยกเลิกร่างกฎกระทรวงยุติธรรมที่อนุญาตให้จับตัวผู้มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระทำความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครอง เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ
                    
                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ยกร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินการกับบุคคลผู้มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระทำความผิดฐานเสพ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. …. โดยอ้างว่า เพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ในการดำเนินการกับบุคคลผู้มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระทำความผิดฐานเสพ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต้องตกเป็นบุคคลจากประชาชนภาคส่วนต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 (ลิ้งค์อ้างอิง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdAvZr1tVIVVy…/viewform )
                   ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน สามารถตีความพฤติการณ์อันควรสงสัยได้เอง และไม่ได้ระบุนิยามของบุคคลของพฤติการณ์อันควรสงสัยกระทำความผิดฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ อีกทั้งเมื่อสงสัยแล้วยังสามารถสั่งให้บุคคลเข้ารับการตรวจสารเสพติดในร่างกายโดยไม่ต้องขอความยินยอม และเข้าไปในเคหะสถานเพื่อทำการตรวจสอบโดยไม่ต้องขอหมายศาลใดๆ นอกจากนี้ยังให้อำนาจเจ้าพนักงานในการควบคุมตัวบุคคลทั้งที่ไม่มีความผิด ทั้งหมดนี้เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และสิทธิมุนษยชน และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
 
                    มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์และองค์กรภาคประชาสังคม 37 องค์กร อาชญากรรม มีความกังวลอย่างมากต่อมาตรการที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงร่วมลงชื่อในหนังสือคัดค้านและขอให้ยกเลิกให้ยกเลิกร่างกฎกระทรวงฯ เพราะขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน และจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ทั้งจะเป็นการเปิดช่องให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลที่อาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์อันควรสงสัย
 
ในการนีทางกระทรวงยุติได้ส่งตัวแทน นายอรุณ หมื่นยงค์ นิติกรชำนาญการพิเศา กระทรวงยุติธรรมมารับหนังสือและแจ้งรับเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
 
หลังจากนี้จะมีการยกเลืกกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวหรือไม่ องค์การเครือข่ายภาคประชาชน จะจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิประชาชนอันเนื่องมาจากกฎหมายและนโยบายของรัฐ

Leave a Comment

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์