เขียนที่

  สถานที่ลงลายมือชื่อ หรือจังหวัดที่ลงลายมือชื่อ


  วันที่เขียน


  วันเดือนปีเกิด

  วัน            เดือน            ปี      


  คำนำหน้าชื่อ

  คำนำหน้าตามบัตรประชาชน

  ชื่อตัว     นามสกุล  


     เลขประจำตัวประชาชน       ลงลายมือชื่อของท่าน  อีเมลล์

  กรุณากรอกเพื่อเราจะได้ยืนยันตัวตน และส่งหลักฐานการเข้าชื่อไปยังอีเมลของท่าน

  มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์