เราคือองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงกำไร ด้านสิทธิมนุษยชน

เป้าหมาย

   สนับสนุนให้รัฐบาลปฏิบัติตามหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน 3 ประการ

  • Respect เคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน
  • Protect ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
  • Fulfill ส่งเสริมเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมและบริการหลักของเรา

  • ให้ข้อมูล/ให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย
  • ผลักดันนโยบาย กฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  • สื่อสารสาธารณะ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
  • พัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติให้มีความสามารถจัดการปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มของตนเอง

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์