สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

Where to Invade Next​ - เเหกตาดูโลกยาเสพติด

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 01-Jul-2016

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ในโปรตุเกส การใช้ยาเสพติดไม่ใช่อาชญากรรม
เราไม่มีกฎหมายจับคนติดยามาติดคุก
และตั้งแต่เราใช้กฎหมายนี้มา ก็มีคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาน้อยลงๆ"
- Where to Invade Next
                
โปรตุเกสคิดอะไร? ทำไมหลายๆ ประเทศจึงมีแนวโน้มจะสร้าง "แนวคิดใหม่" 
เกี่ยวกับ "ยาเสพติด" ซึ่งต่างจากที่เราคุ้นชินแบบคนละขั้ว?
พวกเขาทำทำไม? ทำยังไง? เพื่ออะไร? ได้ผลอย่างไร?
และประเทศไทยล่ะ เราจะคิดยังไงกันดีนะกับ "ยาเสพติด"?!

   
...26 มิถุนายน 2559 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก แต่แม้จะมีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกปี  สิ่งที่เกิดขึ้นกลับคือ  ยาเสพติดไม่เคยหมดไป 
ซ้ำยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มันเป็นเพราะอะไรกันแน่? ถึงเวลาหรือยังที่เรา
ควรลองทบทวนและมองสถานการณ์นี้ด้วยมุมมองใหม่?

                
ในการประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด ปี 2016
(United Nations General Assembly Special Session on Drugs, 2016) ที่
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเมื่อ 19-21 เมษายนที่ผ่านมา ผลลัพธ์การประชุมครั้งนี้ได้
คำนึงถึงโลกแห่งความจริงตลอดจนพลวัตของยาเสพติดโลก โดยไม่ปรากฏคำว่า
“โลกที่ปราศจากยาเสพติด (Drug Free world)”  อีกต่อไป  แต่ปรากฏคำใหม่ว่า 
“สังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (A society free of drug abuse)
แทน พร้อมกับมีหลากหลายมาตรการเพื่อสนับสนุนพันธสัญญาร่วมดังกล่าว อาทิ
ในประเด็นยาเสพติดและสุขภาพ ได้แก่ การป้องกันบำบัดรักษาและการดูแลรักษา
เชื้อไวรัสเอชไอวี / โรคเอดส์   เชื้อไวรัสตับอักเสบ    และโรคที่ติดต่อโดยเลือด 
ในประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน 

               
มาตรการต่างๆ นั้น มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดเพื่อหาทางออกให้กับ
สังคมโลก โดยตั้งอยู่บนฐานของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Evidence-based Experts)แทนอุดมคติเดิมในเรื่องสังคมที่ปราศจากยาเสพติด
โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความกลัว อันปรากฎแล้วว่าไม่ได้ผล

             
ดังนั้น มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่าย
คนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (12D) จึงขอเชิญชวนทุก
ท่านมาร่วมกันสร้างความเข้าใจใหม่ต่อการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้าน
 ด้วยการรับชมเทปบันทึกการเสวนา  "เเหกตาดูโลกยาเสพติด"


โดยได้รับเกียรติจาก
                
- วุฒิพงษ์ พาณิชย์สวย นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส. 
- พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย
- นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์
- ปิยะบุตร นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิโอโซน
- อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5
                     
เป็นอย่างไรเชิญรับชม


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.