สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอดส์

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 12-Jan-2016

ชื่นชอบ 0 ครั้ง


       ปัญหาการรังเกียจ ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย
สาเหตุสำคัญมาจากความกลัวว่าจะติดเชื้อ   กลัวว่าจะเป็นภาระทั้งที่หลักฐานทางการแพทย์ต่างยืนยัน
อย่างชัดเจนว่า การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งที่บ้าน  ที่ทำงาน  หรือใน
สถานศึกษา และในชุมชน ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีแต่อย่างใด ปัจจุบันนี้โรคเอดส์รักษา
ได้หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องแต่เนิ่น ๆอย่างสม่ำเสมอการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์มีความก้าวหน้ามากพวกเขาสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ มีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ ไม่เจ็บป่วย 
ทำงานได้ เรียนหนังสือได้สิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพทุกระบบ  จะครอบคลุมการรักษาที่
จำเป็นทุกอย่าง โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาแต่อย่างใด การรังเกียจและไม่ยอมรับผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ต่างหากที่จะทำให้เกิดภาระต่อครอบครัว ชุมชน สังคม

      การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นหน้าที่ของเราทุกคน  โดยเฉพาะ การมีพฤติกรรมทางเพศ และ
วิถีชีวิตที่ปลอดภัย ป้องกันตนเองโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์   เพื่อป้องกันทั้ง
การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเอชไอวี/เอดส์ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องมาร่วมมือกัน 
เข้าใจให้ถูกต้อง และปรับเจตคติใหม่ด้วยการ ไม่รังเกียจ ไม่กีดกันโอกาสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการ
เรียน การศึกษาต่อ การทำงาน และการร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เริ่มที่ตัวเรา....วันนี้


ลักษณะแบบไหนเป็นการละเมิดสิทธิด้านเอดส์
       การละเมิดสิทธิด้านเอดส์หมายถึงการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มี
เชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือ ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรค
เอดส์ หรือส่งผลกระทบต่อญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว โดยเป็นการละเมิดหลัก
การสิทธิมนุษยชนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้
       1. หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity)
       2. หลักสิทธิความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 
           (Right to protection against discrimination)
       3. หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ


ตัวอย่างรูปแบบการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ที่มักเกิดขึ้นในสังคม ได้แก่

1. การบังคับตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทุกรูปแบบรวมทั้งการกำหนดการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็น
เงื่อนไขในการรับเข้าทำงาน หรือการรับเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
 หรือการรับเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มฌาปนกิจ หรือในการทำประกันชีวิต หรือการอุปสมบท เป็นต้น

2. การเปิดเผยสถานภาพการติดเชื้อเอชไอวีหรือการป่วยโรคเอดส์ของบุคคลใดต่อบุคคลอื่นหรือ
ต่อสาธารณะไม่ว่าช่องทางใด ยกเว้นได้รับการอนุญาตโดยตรงจากบุคคลนั้นในลักษณะที่ไม่ถูก
กดดันใด ๆ ทั้งนี้รวมถึงความประมาทเลินเล่อในการเก็บบันทึกเอกสารข้อมูลเช่นผลการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี เป็นต้น

3. การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสถานะการติดเชื้อเอชไอวี ในสถานที่ ทำงาน / สถานศึกษา เช่น
การปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การให้ออกจากงาน การให้ออกจากสถาน
ศึกษา หรือให้เปลี่ยนสาขาวิชาที่จะศึกษา

4. การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในการเข้าถึงบริการการป้องกันและการรักษาด้าน
สุขภาพ เช่น การเปลี่ยนหรือละเว้นการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของประเทศเนื่องจาก
การติดเชื้อเอชไอวีเช่น การปฏิเสธการผ่าตัดหรือการฟอกไตในผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
       - การจัดลำดับการให้บริการผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เป็นผู้รับบริการคนสุดท้าย
       - การไม่ส่งเสริมให้ตั้งครรภ์หรือการโน้มน้าวให้ทำหมันหรือคุมกำเนิดด้วยความคิดว่าผู้ติดเชื้อ
         ไม่ควรมีลูก
       - การไม่มีบริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ใช้สารเสพติด
          ด้วยวิธีฉีด
       - การเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงบริการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์

5. การเลือกปฏิบัติโดยการปฏิเสธผู้มีเชื้อเอชไอวีหรือผู้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวีในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะเช่นการประกันชีวิต การเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มฌาปนกิจ การใช้บริการของ
ร้านอาหารหรือโรงแรม การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน

6. การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลแบบเหมารวมว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  เช่น
กลุ่มผู้ที่มีอาชีพบริการทางเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มเกย์หรือกระเทย เป็นต้นเช่นการปฏิเสธไม่รับ
บริจาคเลือดจากกลุ่มเกย์
จัดทำโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 
ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.