กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)

เราคือองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร เราสนใจเป็นพิเศษในสิทธิด้านเอดส์ สิทธิสุขภาพ และสิทธิแรงงาน ที่ผ่านมาเราทำงานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และผู้ใช้ยาเป็นพิเศษ

เป้าหมายสูงสุดของเราคือ

สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน ให้คนทุกคนได้รับสิทธิพึงมีพึงได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างใดใดก็ตาม โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 3 ข้อคือ

 • ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • ความเสมอภาค
 • สันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง

พันธกิจหลักของมูลนิธิ

 • สนับสนุนให้รัฐทำหน้าที่ Respect (เคารพ) Protect (ปกป้องคุ้มครอง) และFull fill (ส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน) ผ่านกฎหมาย นโยบาย
 • สื่อสารให้สังคมเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน มีบรรยากาศของการเคารพกัน ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ
 • สนับสนุนให้ภาคประชาชนและกลุ่มประชากรเปราะบาง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ มีความเข้มแข็งในการปกป้องคุ้มครองสิทธิตัวเองได้
 • พัฒนาให้เกิดกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์

ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านประกอบด้วย

 • งานผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายที่ละเมิดสิทธิและคุณค่าศักดิ์ศรีความมนุษย์เพื่อลดการตีตราการเลือกปฏิบัติรวมทั้งสนับสนุน หรือเสนอกฎหมายที่เป็นมิตรต่อกลุ่มประชากร
 • งานสร้างความเข้าใจกับสาธารณะ เรื่องสิทธิ การตีตรา และเลือกปฏิบัติ
 • งานสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มประชากรมีข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสามารถช่วยเหลือและปกป้องสิทธิตนเองได้
 • งานปกป้องคุ้มครองสิทธิ (การพัฒนากลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิแต่ละระดับ)

สำนักงานกรุงเทพ

เลขที133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี 3 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 02-171-5135-6 หรือโทรสาร 02-1715124

อีเมล์ : far@aidsrightsthailand.com

สำนักงานระยอง

เลขที5/79 หมู่บ้านเติมทรัพย์ไพรเวทโฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 21000

โทรศัพท์ 038-993-242